REGULAMENT

REGULAMENT privind organizarea, desfăşurarea şi finanţarea cercetării ştiinţifice  efectuată în cadrul Centrului de Cercetare în Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene

Prezentul Regulament a fost elaborat în baza prevederilor Legii nr. 1/2011 privind educaţia naţională, a Legii nr. 324/2003 privind cercetarea ştiinţifică, și a O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei.

 

CAPITOLUL I. ORGANIZARE ŞI CONŢINUT

Art. 1

Activitatea de cercetare ştiinţifică este o componentă esenţială a proceselor de învăţământ, inovare şi management al calităţii din cadrul Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii de Securitate al Facultății de Științe Socio-Umane (în continuare DRISPSS) a Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu (în continuare ULBS).

Art. 2

 1. Organizarea activităţii de cercetare ştiinţifică din structura instituţională a DRISPSS se realizează în cadrul Centrului de Cercetări în Științe Politice, Relaţii Internaţionale și Studii Europene (denumit în continuare Centru).
 2. Activitatea de cercetare ştiinţifică se poate realiza şi prin colaborările pe care le va realiza Centrul cu alte instituții de învăţământ şi de cercetare din ţară sau din străinătate.
 3. Activitatea de cercetare ştiinţifică se organizează şi se desfăşoară prin proiecte şi teme, finanţate sau nefinanţate, cuprinse în planurile individuale de cercetare ştiinţifică ale cadrelor didactice proprii, în planurile departamentelor ce fac parte din structura instituţională a Facultăţii, precum şi în planul centralizat al cercetării ştiinţifice elaborat la nivelul Secretariatului ştiinţific al Facultăţii, respectiv al Universităţii şi aprobat de Senat, la începutul fiecărui an universitar.
 4. Activitatea de cercetare ştiinţifică a membrilor Centrului se poate realiza şi în mod individual, în măsura în care DRISPSS a asimilat în programul propriu preocuparea ştiinţifică independentă.

Art.3

 1. Centrul funcționează la nivelul DRISPSS din iniţiativa unor cadre didactice cu experienţă ştiinţifică, cu avizul Consiliului DRISPSS şi cu aprobarea Senatului ULBS.
 2. Centrul are ca obiect principal de activitate cercetarea fundamentală şi aplicativă, dar poate presta şi activităţi aducătoare de venituri proprii ori cu caracter economic (activităţi de analiză, consultanţă, asistenţă), cu aprobarea Consiliului DRISPSS, cu respectarea prevederilor legale.
 3. Centrul poate fi supus evaluării, în vederea recunoaşterii naţionale, a acreditării de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului. Până la data la care Centrul va fi acreditat, acesta îşi va desfăşura activitatea ca unitate recunoscută la nivel instituţional.

Art. 4

 1. Pot fi membri ai Centrului cadrele didactice titulare ale DRISPSS, în baza unei solicitări consemnată în evidențe de către Secretarul științific.
 2. Calitatea de membru al Centrului încetează de drept odată cu încetarea calității de titular al DRISPSS. De asemenea, calitatea de membru se poate pierde în baza deciziei Consiliului Științific, care poate lua în discuție o activitate științifică insuficientă sau afectarea imaginii și intereselor Centrului.
 3. Pot fi membri ai Centrului masteranzi la oricare dintre programele de studii ale DRISPSS, în baza unei solicitări consemnată în evidențe de către Secretarul științific.
 4. Calitatea de membru al Centrului se pierde de către masteranzi odată cu încheierea ultimului proiect în care au fost implicați în calitate de membri. După încetarea calității de masterand, cercetătorul nu va primi alte sarcini de cercetare.

Art. 5

 1. Organul decizional suprem al Centrului este Adunarea generală, în care sunt membri de drept toți membrii Centrului. Cercetătorii masteranzi au drept de vot consultativ. Convocarea se efectuează de către Director. Deciziile se iau cu majoritate simplă. Atribuții :
  • votarea Regulamentului de funcționare și a schimbărilor ulterioare ;
  • stabilirea schemei de funcțiuni ;
  • stabilirea politicilor și direcțiilor de dezvoltare a activității de cercetare în cadrum Centrului .

Oricare membru al Adunării generale poate iniția propuneri referitoare la politicile generale sau aspecte punctuale ale activității Centrului.

 1. Organul de conducere al Centrului este Consiliul Științific, format din Director, Secretar științific și coordonatorii Departamentelor. Convocarea se efectuează de către Director. Deciziile se iau cu majoritate simplă. În caz de paritate, votul Directorului este decisiv. Atribuții :
  • ia decizii curente privind aspectele științifice presupuse de funcționarea revistei „Studia Securitatis” și a Conferinței științifice anuale ;
  • inițiază proiecte de cercetare de interes instituțional, precum și proiecte de dezvoltare și creștere a vizibilității Centrului ;
  • evaluează și consemnează cazurile de încetare a calității de membru ;
  • evaluează și aprobă aplicațiile pentru Diplomele Centrului ;
  • aprobă și evaluează relațiile de parteneriat ale Centrului ;
  • discută și aprobă Rapoartele de activitate și Planurile de cercetare.
 2. Conducerea executivă a Centrului este formată din Director și Secretar științific. Directorul numește / demite Secretarul științific. Distribuția atribuțiunilor și sarcinilor este decisă de către Director, care poate delega atribuții Secretarului științific. În caz de indisponibilitate a Directorului, atribuțiile executive sunt preluate de către Secretarul științific. Atribuțiile conducerii executive :
  • convoacă Adunarea generală și Consiliul științific, pe baza unei ordini de zi prestabilite, în vederea îndeplinirii atribuțiilor celor două organe așa cum sunt descrise la Art. 1 și Art. 2. ;
  • întocmește, de câte ori este cazul, rapoarte de activitate și planuri de cercetare ;
  • ține evidența documentelor, scop în care organizează arhivă ;
  • reprezintă Centrul în relațiile de parteneriat și în mediile de interes pentru promovare și finanțare ;
  • ia decizii cu privire la cheltuirea fondurilor Centrului ;
  • asigură continuitatea activităților Centrului, prin activități și decizii care fac obiectul specific al funcționării Centrului, conform prezentului Regulament.

Art. 6

Activitatea de cercetare ştiinţifică finanţată se desfăşoară prin intermediul programelor, subprogramelor, temelor de cercetare-dezvoltare şi activităţilor iniţiate de Centru şi cuprinse în planul instituţional, după caz, în:

 1. programe internaționale de cercetare științifică, finanțate către instituții guvernamentale străine, organizații internaționale sau instituții private străine de tip think-tank;
 2. programe naţionale de cercetare ştiinţifică precum si managementul acestora, finanţate de către organismele de specialitate aflate în subordinea Guvernului;
 3. programe de cercetare ştiinţifică finanţate de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, prin Consiliul Național al Cercetării Științifice și Autoritatea Națională pentru Cercetare Științifică;
 4. teme de cercetare ştiinţifică şi consultanţă contractate cu instituţii ale statului, societăţi comerciale, organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale;
 5. programe instituţionale coordonate de Comisia de cercetare ştiinţifică a ULBS şi finanţate din fonduri proprii;
 6. programe departamentale coordonate de departamentele din cadrul facultăţii, care cuprind şi cercetările individuale finanţate;
 7. programe individuale, avizate departamente, aprobate de către Consiliul Departamentului şi finanţate din resursele financiare ale acesteia.

Art. 7

Rezultatele recunoscute instituţional ale activităţii de cercetare ştiinţifică se concretizează în:

 1. rapoarte de cercetare;
 2. sisteme, modele, produse program, soluţii de modernizare şi creştere a eficienţei şi calităţii instituţionale  însoţite de documentaţii corespunzătoare;
 3. cărţi, tratate şi monografii cu conţinut ştiinţific de certă valoare publicate şi depuse la Biblioteca Centrală Universitară a ULBS;
 4. comunicări ştiinţifice susținute pe plan naţional şi internaţional, publicate sau nepublicate;
 5. articole publicate în volume ale manifestărilor ştiinţifice sau în reviste de specialitate din ţară şi străinătate;
 6. lucrări ştiinţifice publicate în publicaţiile proprii: revista „Studia Securitatis”, publicaţiile ştiinţifice ce apar cu ocazia manifestărilor ştiinţifice proprii, alte publicaţii ştiinţifice ale DRISPSS sau ale Centrului, care vor fi editate pe viitor;
 7. lucrări ştiinţifice publicate sub egida Editurii Universităţii „Lucian Blaga”, în baza planului editorial propriu;
 8. îndrumarea sau coordonarea unor programe cu caracter profesional pentru studenţi;
 9. coordonarea sau participarea la activităţi specifice de realizare a unor proiecte, programe sau acţiuni instituţionale cu caracter intern sau internaţional.

Art. 8

La nivelul DRISPSS se organizează anual seminarii ştiinţifice, sesiuni de comunicări, conferinţe, concursuri profesionale sau alte manifestări ştiinţifice ale cadrelor didactice, studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor, pentru comunicarea rezultatelor şi experienţei acumulate în activitatea de cercetare ştiinţifică a acestora, precum şi la nivelul cercurilor ştiinţifice studenţeşti.

Art. 9

 1. DRISPSS îşi constituie anual fonduri în vederea susţinerii apariţiei constante a publicaţiilor proprii în scopul diseminării rezultatelor cercetării ştiinţifice proprii.
 2. În acelaşi scop, precum şi pentru stimularea activităţii membrilor Centrului precum şi a tinerilor cercetători, Biroul Senatului ULBS poate aproba finanţarea publicării unor lucrări ale acestora, de certă valoare ştiinţifică, atestată de Consiliul Ştiinţific al Centrului.

Art. 10

 1. Activitatea de cercetare ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor va fi sprijinită de către Centru sub diverse forme, dintre care:
  1. cercetare ştiinţifică realizată în mod independent, îndrumată de cadrele didactice şi care se finalizează prin proiecte, lucrări de absolvire, studii de caz etc.;
  2. transformarea parţială a unor seminarii didactice în seminarii ştiinţifice;
  3. antrenarea şi participarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la realizarea unor programe/proiecte coordonate de către catedre, departamente şi de Centru;
  4. organizarea de către catedre a unor cercuri ştiinţifice destinate studenţilor, masteranzilor sau doctoranzilor, după caz.
 2. Rezultatele activităţii ştiinţifice pot fi luate în considerare în sistemul de notare profesională a studenţilor, masteranzilor, şi pot fi publicate în periodicele sau publicaţiile DRISPSS/Centrului.
 3. DRISPSS, în nume propriu sau prin cooperare cu alte instituţii, poate organiza și finanţa sau, după caz, participa la faze locale, regionale, naţionale şi internaţionale ale manifestărilor ştiinţifice destinate studenţilor, masteranzilor sau doctoranzilor şi concursurilor profesionale ori tematice.

 

CAPITOLUL II. RECOMPENSE ȘI STIMULENTE

Art. 11

Activitatea de cercetare ştiinţifică se evidenţiază în Curriculum vitae și Lista de lucrări ale autorului, şi constituie un criteriu principal de apreciere a valorii profesionale a personalului didactic sau de cercetare şi, dupa caz, poate completa norme didactice.

Art. 12

Personalul care participă la realizarea temelor de cercetare finanţate poate fi salarizat, în conformitate cu normele legale, din sursele prevăzute şi aprobate în devizele temelor sau fazelor, la capitolul manoperă.

Art. 14

Membrii organelor de conducere executivă a unităţilor de cercetare pot primi o indemnizaţie, în condiţiile stabilite de Consiliul DRISPSS, la propunerea Consiliului Ştiinţific.

Art. 15

Participarea la manifestările ştiinţifice în ţară sau străinătate poate fi sprijinită financiar, în funcţie de sumele alocate prin bugetul anual al DRISPSS pentru activitatea de cercetare ştiinţifică derulată prin intermediul Centrului. Cererile de finanţare sunt avizate de către Directorul dDRISPSS şi de către Directorul Centrului şi se aprobă de către Consiliul DRISPSS.

Art. 16

 1. Recunoaşterea activităţii de cercetare ştiinţifică se face şi prin următoarele diplome acordate în cadrul DRISPSS:
  1. Diploma Opera Omnia, pentru întreaga activitate de cercetare ştiinţifică;
  2. Diploma De Lauda, acordată anual pentru o realizare științifică importantă;
  3. Diploma Gratitudinis, acordată unor personalități în cercetare care au sprijinit și promovat activitatea Centrului de Cercetare în plan național și internațional.
 2. Acordarea diplomelor se realizează cu  consultarea Consiliului Ştiinţific.

Art. 17

 1. Membrii Centrului au obligația de a transmite anual lista actualizată de lucrări, până la data de 1 octombrie, pe adresa de poștă electronică instituțională a Directorului Centrului.

 

CAPITOLUL III . NORMATIVE ADMINISTRATIVE

Art. 18

 1. Finanţarea cercetării ştiinţifice din ULBS beneficiază de mecanismul mixt, creat în acest sens de regulamentele în vigoare, care prevăd finanţarea pe bază de normă didactică şi finanţarea distinctă, pe bază de contracte de cercetare cu diferiţi beneficiari, ori pe bază de granturi/contracte finanţate de Consiliul Național al Cercetării Științifice.
 2. Finanţarea pe bază de normă didactică se realizează în condiţiile în care cercetarea ştiinţifică reprezintă o componentă obligatorie a normei didactice sau prin norme exclusive de cercetare ştiinţifică.

Art. 19

Cheltuielile Centrului se finanţează din veniturile proprii ale Centrului (realizate pe bază de contracte / granturi), din finanţările ULBS şi/sau ale Facultăţii, precum şi din sponsorizările obţinute de la instituţii ale statului, organizaţii guvernamentale sau neguvernamentale, societăţi comerciale sau persoane fizice.

Art. 20

Pentru fiecare program/proiect delimitat ca obiect de grant sau de contract se elaborează, de către director, un buget de venituri şi cheltuieli de care este direct răspunzător, atât în faţa beneficiarilor, cât şi în faţa Consiliului DRISPSS.

Art. 21

Pentru cercetarea ştiinţifică pe bază de grant sau contract, ULBS prin Consiliul DRISPSS, precum şi Consiliul ştiinţific al Centrului îşi asumă următoarele obligaţii:

 1. oferă cadrul organizatoric pentru evidenţa cercetării;
 2. controlează modul de utilizare a fondurilor conform prevederilor legale şi obligaţiilor asumate;
 3. informează, la cerere, beneficiarii asupra derulării fiecărui program sau proiect;
 4. numeşte un nou director de program/proiect în cazul în care cel anunţat iniţial nu mai poate coordona proiectul din motive obiective;
 5. returnează sumele primite, în cazul în care un program/proiect nu poate fi continuat, din cauze obiective.

Art. 22

 1. Pentru fiecare grant, contract sau manifestare ştiinţifică se va întocmi buget de venituri şi cheltuieli care vor face parte integrantă din bugetul anual al DRISPSS. Prin aceasta se controlează în ce măsură cheltuielile ce vor fi angajate se încadrează în limita veniturilor realizate sau pe care DRISPSS este dispus să le angajeze. Nivelul cheltuielilor angajate trebuie sa fie mai mic sau cel mult egal cu veniturile realizate sau disponibilizate de către DRISPSS.
 2. Angajarea unor cheltuieli din sursele proprii ale DRISPSS se poate efectua numai la solicitarea scrisă, pe bază de referat întocmit de către directorului de program/proiect (menţionat nominal în convenţie), avizat de către Directorul General al Centrului şi aprobat de către Consiliul DRISPSS.
 3. Materializarea cheltuielilor (procurare de mijloace pentru dotare, materiale consumabile, efectuarea unor servicii, plata salariilor etc.) se efectuează prin grija compartimentelor de specialitate ale DRISPSS şi ale ULBS.
 4. Toate fondurile băneşti primite pentru finanţarea granturilor şi contractelor de cercetare ştiinţifică sunt păstrate în modalitatea prevăzută în contract, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 23

În situaţiile când organismele financiare o solicită, pot fi folosite următoarele echivalări de posturi didactice cu cele de cercetare:

 • profesor universitar – echivalent cu cercetător ştiinţific I;
 • conferenţiar universitar – echivalent cu cercetător ştiinţific II;
 • lector universitar – echivalent cu cercetător ştiinţific III;
 • asistent universitar – echivalent cu cercetător ştiinţific.

 

CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 24

Prezentul Regulament se completează cu prevederile în vigoare ale Regulamentului ULBS privind cercetarea ştiinţifică, precum şi de cele cuprinse în Carta Universităţii „ Lucian Blaga” din Sibiu.

Art. 25

Prezentul regulament intră în vigoare începând cu data de 01.10.2012, înlocuind regulamentul constitutiv.

A fost aprobat în ședința Consiliului Departamentului de Relații Internaționale, Științe Politice și Studii de Securitate al Facultății de Științe Socio-Umane din data de 25.09.2012 .

 

Director,

dr. Eugen Străuțiu