O nouă carte sub egida LACT: Mihai Melintei, O cronologie a conflictului transnistrean adnotată bibliografic (cu versiune în limba rusă), Editura Armanis, Sibiu, 2018

  

PREFAŢĂ

Statutul științific al cronologiei, ca metodă de cercetare (transformată apoi în știință auxiliară a istoriei), este unul fundamental. Aceasta premerge și fundamentează analizele, oferind materialul faptic, sistematizat în ordine cronologică, destinat unei prelucrări și rafinări ulterioare, cu alte metode ale cercetării sociale (că vorbim de istorie, sociologice politică, relații internaționale, studii de securitate ș.a.).

În sens de dicționar, putem defini cronologia astfel: „1) Disciplină auxiliară a istoriei care are ca obiect de studiu stabilirea epocilor, datelor istorice și succesiunea lor în timp. 2) Succesiune în timp a evenimentelor. 3) Tabel, listă care cuprinde o astfel de succesiune.”[1]

Primele tabele cronologice au fost realizate în evul mediu, dar știința cronologiei a fost teoretizată de Gilles Buchier (1633) și Denis Perau (1734-1736, apoi 1750).[2] De atunci, cronologia ca metodă și ca știință cu propriul obiect de investigare a cunoscut o permanentă aprofundare, diversificare și adaptare la obiectul investigației, fiind astăzi regină în cadrul științelor auxiliare ale istoriei.[3]

Din punct de vedere al inițierii unei cercetări, cronologia (adesea deja concretizată în volum tipărit) este premisa necesară alături de enciclopedie, dicționar, album fotografic, atlas geografic, culegere de documente – toate înscrise sub denumirea „instrumente de lucru” în bibliografia oricărei cercetări serioase, fie că vorbim despre lucrarea de licență / dizertație, teză de doctorat / postdoctorat, articol, studiu sau volum științific.

Lucrarea de față propune publicului utilizator al limbilor română și rusă un astfel de instrument de lucru pentru analiza problemei transnistrene, care este în egală măsură inedit și necesar ambelor categorii lingvistice – fie că vorbim de decidenți politici, funcționari care implementează aceste politici, analiști, jurnaliști, profesori și cercetători din domeniul universitar, studenți de toate treptele sau, pur și simplu, cetățeni interesați de originea, parcursul și perspectiva conflictului transnistrean.

Cercetarea este inedită sub mai multe aspecte. În primul rând, pentru că se adresează concomitent în limbile română și rusă – ceea ce reprezintă o excepție atât în România, cât și în țările în care se utilizează masiv limba rusă. În al doilea rând, pentru genul abordat. Dacă există culegeri de documente (chiar detaliate și masive), cronologiile realizate cu instrumentarul cercetării științifice lipsesc. Cu atât mai mult impresionează dimensiunea deosebită a materialului descriptiv (expus în aproximativ 450 de pagini de format A4, la caractere cât de economicoase posibil). De data aceasta, cantitatea este și garanția calității – adică a surprinderii concomitente a esențialului și detaliului. În al treilea rând, este unica realizare în cadrul literaturii destinate diferendului transnistrean, care pune în relație evenimentul cu sursa bibliografică (scrisă preponderent în limbile română și rusă, dar uneori și în engleză sau ucraineană). Și nu doar cu o sursă; fiecare eveniment are alocație tabelară pentru două, trei sau chiar patru surse bibliografice – ceea ce oferă posibilitatea cititorului să meargă la surse și să aprofundeze tematica ce-l interesează, în mod detaliat, nuanțat și obiectiv. O recapitulare finală a bibliografiei utilizate pe parcurs, propusă de către autor în finalul lucrării, arată impresionant: 1665 de titluri, care sunt cărți, studii, articole sau documente. În sfârșit, lucrarea impune prin actualitatea obiectului investigat, care începe a fi reprezentat din 1989, și se încheie în luna trimiterii lucrării la tipar, surprinzând cele mai recente evoluții în negocierea conflictului.

Prin această carte, avansează și se completează o direcție de cercetare inițiată de către Laboratorul pentru Analiza Conflictului Transnistrean,[4] în urmă cu trei ani, care a venit pe fundalul unei cvasi-absențe a cercetării românești a conflictului transnistrean, și care în prezent poate raporta trei volume științifice[5] și numeroase studii și articole în volume și reviste științifice[6].

Salutăm așadar sosirea lui Mihai Melintei în colectivul de autori ai Laboratorului pentru Analiza Conflictului Transnistrean, cu această lucrare de referință pentru bibliografia de specialitate.

Prof.univ.dr. Eugen Străuțiu

[1] Noul Dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, București, 2002.

[2] Gilles Buchier, De docrina temporum, Anvers, 1633 ; Denis Perau, De docrina temporum, Verona, 1734-1736 ; L’art verifier les dates, Paris, 1750.

[3] Vezi, spre exemplu: coord. Ionel Gal, Ioana Burlacu, Maria Dogaru, Dicționar al științelor speciale ale istoriei : arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982; Adina Berciu-Drăghinescu Științele auxiliare ale istoriei, București, 1994.

[4] Structură de cercetare a Universității „Lucian Blaga” din Sibiu, vezi http://lact.ro

[5] Eugen Străuțiu, Vasile Tabără, A comparative analysis of the development on the two banks of the Dniestr. Implemented policies, desirable policies, TechnoMedia, Sibiu, 2015, 245 p.; Eugen Străuțiu, The Transnistrian conflict files, TechnoMedia, Sibiu, 2017, 397 p.; Eugen Străuțiu, Nicoleta Munteanu, Marius Șpechea, Opțiunile partidelor politice din Republica Moldova în problema transnistreană, Mega, Cluj-Napoca, 2017, 161 p.

[6] Eugen Străuțiu, Expertiza non-guvernamentală moldoveană în problema conflictului transnistrean, în „Studia Securitatis”, Nr. 2, 2013, pp. 50-60; Eugen Străuțiu, Foreign Policy Objective of Separatist Transnistrian Region. Institutional Architecture, în „Studia Securitatis”, Nr. 3/, 2013, pp. 21-27; Eugen Străuțiu, Security Policies and Institutions in Transnistrian Region, în „Studia Securitatis”, Nr. 1, 2014, pp. 110-117; Eugen Străuțiu, Forțele militare în regiunea transnistreană. Evaluări cantitative şi calitative , în „Studia Securitatis”, Nr. 2, 2014, pp. 142-150; Eugen Străuțiu, Cercetarea românească în problema conflictului transnistrean. Prezent și viitor, în Știința politică și societatea în schimbare, Chișinău, 2015, pp. 216-222; Nicoleta Munteanu, Stiluri de comunicare web în cazul autorităților transnistrene, în „Studia Securitatis”, Nr. 1, 2016, pp. 123-127; Eugen Străuțiu, Partidele politice în Transnistria. Influența nerecunoașterii internaționale asupra sistemului de partide, în Post-Soviet States between Russia and the EU: analyzing special circumstances and political tendencies. International scientific conference, 27 September, 2016, CEP USM, Chișinău, 2016, pp. 487-496; Nicoleta Munteanu, Considerations on mass-media in Transnistria, „Studia Securitatis”, Nr. 2, 2017, pp. 134-147; Marius Șpechea, The Sectoral working groups – innovation and efficiency in Transnistrian settlement, „Studia Securitatis”, Nr. 2, 2017, pp. 148 – 155.

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

Научный статус хронологии, как метод исследования (затем преобразованный в вспомогательную науку истории), является фундаментальным. Хронология является основой для анализа, предоставляя материал, систематизированный в хронологическом порядке, для дальнейшей обработки другими методами социальных исследований (то есть история, политическая социология, международные отношения, исследования в области безопасности и т. д.).

В терминах словаря мы можем определить хронологию следующим образом: «1) Вспомогательная дисциплина истории, которая в качестве своего объекта изучает эпохи, исторические данные и их последовательность с течением времени. 2) История последовательности событий. 3) Таблица, список, содержащий такую последовательность.»[1]

Первые хронологические графики были сделаны в средние века, но наука о хронологии была теоретизирована Жиль Буше (1633) и Денисом Перау (1734-1736, затем 1750).[2] С тех пор хронология как метод и наука со своим объектом исследования постоянно углубляется, диверсифицируется и адаптируется к предмету исследования, будучи сегодня королевой во вспомогательных науках истории.[3]

С точки зрения инициации исследования, хронология (часто уже конкретизированная в печатном объеме) является необходимой предпосылкой наряду с энциклопедией, словарем, фотографическим альбомом, географическим атласом, сборником документов – все они подписаны под названием «рабочие инструменты» в библиографии любого серьезного исследования, говорим ли мы о бакалавриате/диссертации, докторской диссертации, статье, исследования или научной работе.

Это научное исследование, предлагает румынскому и российскому общественному пользователю такой рабочий инструмент для анализа приднестровского вопроса, который является столь же беспрецедентным и необходимым для обеих языковых категорий – будь то политические лица принимающие решения, должностные лица, которые осуществляют эту политику, аналитики, журналисты , профессора и исследователи университетов, студенты всех уровней или просто граждане, заинтересованные в происхождении, курсе и перспективах приднестровского конфликта.

В нескольких аспектах исследования беспрецедентно. Во-первых, потому что оно адресовано и на румынском и на русском языке, что является исключением, как в Румынии, так и в странах, где широко используется русский язык. Во-вторых, и за используемого жанра. Если имеются сборники документов (даже подробные и массивные), хронологии, реализованные с помощью инструмента для научных исследований, отсутствуют. Более впечатляющим является размер описательного материала (экспонируется примерно на 450 страницах формата А4, в самых экономичных символов). На этот раз количество также является гарантией качества, то есть одновременным удивлением сущности и детализации. В-третьих, это единственное достижение в литературе для приднестровского конфликта, которое связывает это событие с библиографическим источником (написанным главным образом на румынском и русском языках, но иногда и на английском или украинском). И не только одним источником; каждое событие имеет табличное распределение для двух, трех или даже четырех библиографических источников, что дает читателю возможность перейти к источникам и углубить предмет его интереса, детально, тонко и объективно. Окончательный обзор библиографии, использованной в курсе исследованья, предложенный автором в конце статьи, выглядит впечатляющем: 1665 заголовок, которые представляют собой книги, исследования, статьи или документы. В конце, работа налагает на актуальность исследуемого объекта, который стал, представлен с 1989 года и заканчивается в месяц отправки исследования на печать, превосходя новейшие события в переговорах по конфликту.

Эта книга продвигает и заполняет исследовательское направление, инициированное Лабораторией по Анализу Приднестровского Конфликта[4] три года назад, которая возникла на фоне квази-отсутствия румынских исследований о приднестровском конфликте и которая сегодня состоит из трех научных томов[5] и многочисленных исследований и статей в научных журналах.[6]

Мы приветствуем прибытие, Михая Мелинтея, в команду авторов Лаборатории по Анализу Приднестровского Конфликта с этой справочной работой для специализированной библиографии.

Проф. д-р., Евгении Стрэуциу

 

[1] Noul Dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, București, 2002.

[2] Gilles Buchier, De docrina temporum, Anvers, 1633 ; Denis Perau, De docrina temporum, Verona, 1734-1736 ; L’art verifier les dates, Paris, 1750.

[3] См. Например: coord. Ionel Gal, Ioana Burlacu, Maria Dogaru, Dicționar al științelor speciale ale istoriei : arhivistică, cronologie, diplomatică, genealogie, heraldică, paleografie, sigilografie, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1982; Adina Berciu-Drăghinescu Științele auxiliare ale istoriei, București, 1994.

[4] Исследовательская структура Университета «Лучиан Блага» города Сибиу, см. http://lact.ro

[5] Eugen Străuțiu, Vasile Tabără, A comparative analysis of the development on the two banks of the Dniestr. Implemented policies, desirable policies, TechnoMedia, Sibiu, 2015, 245 стр.; Eugen Străuțiu, The Transnistrian conflict files, TechnoMedia, Sibiu, 2017, 397 стр.; Eugen Străuțiu, Nicoleta Munteanu, Marius Șpechea, Opțiunile partidelor politice din Republica Moldova în problema transnistreană, Mega, Cluj-Napoca, 2017, 161 стр.

[6] Eugen Străuțiu, Expertiza non-guvernamentală moldoveană în problema conflictului transnistrean, в „Studia Securitatis”, №. 2, 2013, стр. 50-60; Eugen Străuțiu, Foreign Policy Objective of Separatist Transnistrian Region. Institutional Architecture, в „Studia Securitatis”, №. 3/, 2013, стр. 21-27; Eugen Străuțiu, Security Policies and Institutions in Transnistrian Region, в „Studia Securitatis”, №. 1, 2014, стр. 110-117; Eugen Străuțiu, Forțele militare în regiunea transnistreană. Evaluări cantitative şi calitative , в „Studia Securitatis”, №. 2, 2014, стр. 142-150; Eugen Străuțiu, Cercetarea românească în problema conflictului transnistrean. Prezent și viitor, в Știința politică și societatea în schimbare, Chișinău, 2015, стр. 216-222; Nicoleta Munteanu, Stiluri de comunicare web în cazul autorităților transnistrene, в „Studia Securitatis”, №. 1, 2016, стр. 123-127; Eugen Străuțiu, Partidele politice în Transnistria. Influența nerecunoașterii internaționale asupra sistemului de partide, в Post-Soviet States between Russia and the EU: analyzing special circumstances and political tendencies. International scientific conference, 27 September, 2016, CEP USM, Chișinău, 2016, стр. 487-496; Nicoleta Munteanu, Considerations on mass-media in Transnistria, „Studia Securitatis”, №. 2, 2017, стр. 134-147; Marius Șpechea, The Sectoral working groups – innovation and efficiency in Transnistrian settlement, „Studia Securitatis”, №. 2, 2017, стр. 148 – 155.