Anatolie Dirun: Este esențială respectarea deciziilor deja luate / Крайне важно добиться соблюдения уже достигнутых решений

Interviu realizat de Lilia Cazacu

 

Cu privire la perspectiva procesului de negociere, discutăm cu domnul Anatolie Dirun, director al Școlii de Cercetare Politică din Tiraspol.

 

Anatolie Dirun

        

–          În ultimul an, Chișinăul și Tiraspolul s-au implicat activ, demonstrând un angajament real în ceea ce privește procesul de reglementare a conflictului. În acest sens, la sfârșitul lunii mai, la Roma, a avut loc o nouă întâlnire în formatul „5+2”, în cadrul căreia ambele părți și-au asumat realizarea până la finalul acestui an a unui pachet de 8 puncte, obiective stabilite încă de la întâlnirea părților din noiembrie 2017. În ce măsură credeți că aceste „8 puncte” vor fi îndeplinite? Termenul limită este unul corect și suficient pentru îndeplinirea lor? Reprezintă ele un real succes în avansarea reglementării situației? Ce alte obiective ar putea fi adăugate acestora?

Așa cum demonstrează practica, să facem presupuneri despre un termen de realizare în procesul de negocieri nu este deloc indicat. Pe de altă parte, termenele în sine se dovedesc a fi niște repere în căutarea unei decizii comune între cele două părți. Prin urmare, este esențială respectarea deciziilor deja luate și pe baza lor să se caute soluții comune pentru noi acorduri despre care au vorbit deja reprezentanții Republicii Moldova și Transnistria.

 

–          Unii experți în conflictul transnistrean consideră că în urma semnării celui mai recent acord, Chișinăul ar fi cedat prea mult, făcând concesii mai mari în comparație cu Tiraspolul. Credeți că este întemeiată această afirmație? Cu contra-argumente puteți aduce?

 

În prezent, nu este cazul să vorbim despre concesii din partea Chișinăului. Negocierile – proces complex care permite apărarea propriilor interese luând în considerare o mulțime de factori. Ceva ce pentru cineva reprezintă o concesie, poate fi interpretat drept o nouă etapă în cadrul strategiei de îndeplinire a scopului. La rândul său, contururile acestei strategii nu sunt înțelese tot timpul de la bun început. De asemenea, este necesar să nu se renunțe la declarația de concesii din partea experților ca un fel de manevră pentru a obține o bază pentru schimbarea propriei poziții. Este suficient să amintim declarația experților moldoveni ca urmare a rezultatelor Protocolului de la Berlin privind așa-numitele “linii roșii”.

 

–          Unele angajamente pe care și le-au asumat Tiraspolul și Chișinăul în urma întâlnirilor au un impact imediat asupra populației de pe ambele maluri ale Nistrului. Una din ele ar fi deschiderea podului Gura Bîcului – Bîcioc, iar o altă măsură ar fi acordul privind utilizarea terenurilor agricole din raionul Dubăsari. Care credeți că este impactul asupra cetățenilor din regiunea transnistreană? Care sunt beneficiile?

 

Orice acord care vizează obținerea unui rezultat concret, ținând cont de interesele părților, nu creează decât un fundal pozitiv atât în procesul de negociere, cât și în crearea unei atmosfere de încredere între locuitorii celor două maluri. Principalul lucru în aceste acorduri semnate este furnizarea de garanții pentru punerea lor în aplicare.

 

–          În ceea ce privește domeniul educațional, Chișinăul și-a asumat apostilarea documentelor de studii emise de instituții de învățământ din regiunea transnistreană, iar Tiraspolul și-a asumat funcționarea școlilor moldovenești cu predarea în grafie latină. Pentru vorbitorii de limbă română din regiunea transnistreană, aceste măsuri reprezintă garantarea dreptului la învățământ în limba maternă? Pentru tinerii ale căror diplome de studii vor fi recunoscute, reprezintă oportunități. Cum priviți aceste măsuri? Recunoașterea și apostilarea actelor de studii emise de unitățile de învățământ din regiunea transnistreană de către Chișinău, deschid noi oportunități de continuare a studiilor, dar și de angajare tinerilor din stânga Nistrului?

 

Nu există nici o îndoială că acordurile încheiate în ceea ce privește apostilarea diplomelor transnistrene de către Chișinău este, mai întâi de toate, eliminarea de pe ordinea de zi a vechii probleme cu care se confruntau absolvenții din Transnistria. În același timp, ar fi naiv să credem că în toți acești ani absolvenții din Transnistria nu s-au putut realiza din punct de vedere  educațional și în ceea ce privește încadrarea în câmpul muncii. Oamenii nu pot aștepta până când politicienii pot găsi soluții de compromis. Prin urmare, cetățenii Transnistriei folosesc toate căile  legitime disponibile pentru rezolvarea problemelor importante pentru ei, începând cu  găsirea unui loc de muncă, terminând cu obținerea educației în afara Transnistriei.

 

–          Pe 22 iunie, Adunarea Generală ONU a aprobat rezoluția înaintată de Republica Moldova pentru retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană. Cum vedeți această decizie? Credeți că va avea loc o retragere a trupelor rusești din Transnistria?

 

O astfel de decizie a Republicii Moldova în cea mai mică măsură contribuie la crearea unei atmosfere de încredere între Chișinău și Tiraspol. Dacă partea moldovenească dorește să fie consecventă în această chestiune, ea trebuie să se retragă din acordul privind principiile soluționării pașnice a conflictului armat în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, semnat în iulie 1992. Dar în acest caz, tot ceea ce am menționat mai sus, adică măsurilor de încredere, acordurile semnate nu se transformă în nimic mai mult decât un document de arhivă, a cărui valoare poate fi valabilă doar pentru vreun muzeu.

Până în prezent, forțele de menținere a păcii din Rusia sunt singura garanție de pace pe malurile Nistrului, care la rândul lor permite politicienilor să caute decizii tactice pe teme de actualitate în educație, transport auto, comunicații și așa mai departe. Fanteziile colegilor de la Chișinău privind retragerea trupelor rusești și schimbările în operațiunea de menținere a păcii din Transnistria, pe fondul consolidării cooperării dintre Republica Moldova și Alianța Nord-Atlantică, va crea numai probleme suplimentare între părțile aflate în conflict.

 

 

 

 

–          В прошлом году, Кишинев и Тирасполь активно участвовали, демонстрируя реальную приверженность процессу урегулирования конфликта. В связи с этим в конце мая в Риме состоялось новое заседание в формате «5 + 2», в ходе которого обе стороны договорились о достижении к концу этого года пакета в 8 баллов, заданных целей начиная с встречи ноября 2017 года. Как вы думаете, насколько эти «8 баллов» будут удовлетворены ? Является ли срок правильным и достаточным для выполнения? Являются ли они реальным успехом в продвижении регулирования ситуации? Какие другие задачи могут быть добавлены к ним?

 

как показала практика, загадывать о сроках реализации в переговорном процессе – дело не благодарное. Другой вопрос, что сами по себе сроки являются определенной ориентиром для поиска сторонами совместного решения. Поэтому крайне важно добиться соблюдения уже достигнутых решений и на этой основе искать взаимные варианты для новых договоренностей, о которых уже заявили представители Молдовы и Приднестровья.

 

–          Некоторые эксперты приднестровского конфликта считают, что после подписания последнего соглашения Кишиневу пришлось бы слишком много уступать, делая большие уступки по сравнению с Тирасполем. Считаете ли вы, что это утверждение обосновано? Какие контр-аргументы вы можете принести?

 

На сегодняшний день, говорить об уступках со стороны Кишинева просто не приходиться. Переговоры  – это многоуровневый и взаимосвязанный  процесс, который позволяет отстаивать свои  интересы с учетом множества факторов. То, что для кого то может показаться уступкой, может трактоваться как новый этап  новой стратегии достижения результата. В свою очередь контуры этой стратегии не всегда бывают понятными изначально. Необходимо также не сбрасывать со счетом заявления об уступках со стороны экспертов как своего рода отвлекающий маневр с целью получить основание для изменения своей собственной позиции. Достаточно вспомнить заявление молдавских экспертов по итогам Берлинского протокола о так называемых «красных линиях».

 

–          Некоторые обязательства, взятые Тирасполем и Кишиневом после встреч, оказывают непосредственное влияние на население по обе стороны Днестра. Одним из них станет открытие моста Гура Быкулуй – Бычок, а другой мерой будет соглашение об использовании сельскохозяйственных земель в районе Дубоссары. Как вы думаете, как это воздействует на граждан в приднестровском регионе? Каковы преимущества?

 

Любое договоренность, направленная на достижение конкретного результата с учетом интересов сторон  создает только положительный фон как в переговорном процессе, так и создании атмосферы доверия между жителями двух берегов. Главное в этих подписанных соглашениях является обеспечения гарантий их реализации.

 

–          Что касается области образования , то Кишинев обязался апостилирование учебных документов, выпущенных учебными заведениями из Приднестровского региона, а Тирасполь принял на себя функционирование молдавских школ с преподаванием латинской письменности. Для румынскоязычных в приднестровском регионе эти меры являются гарантией права на образование на их родном языке? Молодежи, чьи дипломы будут признаны, – это новые возможности. Как вы смотрите на эти меры? Признание и апостиль учебных документов, выпущенных учебными заведениями Кишинева в Приднестровском регионе, открывают новые возможности для дальнейшего образования и трудоустройства молодежи левого берега Днестра?

 

Несомненно, что достигнутые договоренности в области апостилирования приднестровских дипломов со стороны Кишинева это, прежде всего, снятие с повестки дня, старой проблемы с которой сталкивались выпускники из Приднестровья. В то же время, наивно было бы полагать, что за все эти годы выпускники из Приднестровья не могли себя реализовать в плане получения дальнейшего образования и трудоустройства. Люди не могут ждать пока политики смогут найти компромиссные решения. Поэтому граждане Приднестровья используют все доступные, законные  возможности для решения важных для себя вопросов, начиная от трудоустройства, заканчивая получения образования за пределами Приднестровья.

 

–          22 июня, Генеральная Ассамблея ООН одобрила резолюцию, представленную Республикой Молдова для вывода российских войск из Приднестровского региона. Как вы видите это решение? Считаете ли вы, что из Приднестровья будут выведены российские войска?

 

Подобное решение Республики Молдова в самой меньшей степени  способствует установлению атмосферы доверия между Кишиневом и Тирасполем. Если молдавская сторона хочет быть последовательной в этом вопросе, то ей необходимо также выйти из соглашения о принципах мирного урегулирования вооруженного конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова , подписанного в июле 1992 года. Но в этом случае, все, о чем мы говорили выше, т.е. меры доверия, подписанные соглашения превращаются не более чем в архивный документ, ценность которого может быть разве что для какого – ни будь музея.

На сегодняшний день, российские миротворцы это единственная гарантия мира на берегах Днестра, который позволяет в свою очередь политикам искать тактические решения по злободневным вопросам в области образования, автотранспорта, связи и так далее. Фантазии кишиневских коллег о выводе российских войск и изменения миротворческой операции в Приднестровье на фоне усиливающего сотрудничества Молдовы с Североатлантическим союзом, будут создавать только дополнительные сложности между конфликтующими сторонами.