Mfa-pmr.org – Declarație / Заявление

(traducerea redacției)

Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldovenești Nistrene a citit cu atenție textul declarației adoptate astăzi de către miniștrii de externe ai OSCE privind procesul de reglementare transnistreană în formatul „5 + 2”.
Ministerul Afacerilor Externe a constatat că, adoptarea anuală a rezoluției cu componente ritualice individuale nu are un impact semnificativ asupra procesului de negociere în curs, deoarece documentul nu ține cont de realitatea obiectivă care s-a dezvoltat pe parcursula 28 de ani de conflict și nu reflectă poziția Transnistriei ca parte egală la formatul internațional de negociere „5 + 2”, demonstrând o înțelegere subiectivă a parametrilor rezoluției finale cu privire la reglementarea conflictului.
Presupunem că normalizarea relațiilor dintre Transnistria și Republica Moldova ar trebui să se bazeze pe principiile egalității, respectului reciproc, bunei vecinătăți, ținând seama de voința exprimată în mod democratic a poporului transnistrean, precum și de prevederile Cartei ONU, Actului Final de la Helsinki și Avizului consultativ al Curții Internaționale de Justiție privind precedentele moderne de recunoașterea statelor noi.
De asemenea, am atras atenția asupra încercării contraproductive de a determina ritmul activității procesului de negociere, inclusiv a reuniunilor „Conferinței Permanente …”, care depinde în mod direct de realizarea unor rezultate concrete în dialogul bilateral între Transnistria și Republica Moldova. Considerăm că este fundamental de important să subliniem responsabilitatea subsidiară a tuturor participanților internaționali asupra situației din relațiile dintre RMN și RM, în special în legătură cu poziția sau acțiunile concrete ale participanților externi care influențează direct atmosfera și dinamica dialogului.
În Ministerul Afacerilor Externe al RMN s-a acordat o atenție deosebită tezelor provocatoare din discursul de ieri, la Milano, a ministrului de externe al Republicii Moldova privind operațiunea de menținere a păcii pe Nistru și problemele de securitate în general. Încercarea de a ataca prezența stabilitoare rusă de menținere a păcii în Transnistria contravine acordurilor încheiate în procesul de negociere, nu are nimic de-a face cu interesul real pentru menținerea păcii și normalizarea relațiilor dintre părțile implicate în conflict, și discreditează unul dintre cei mai responsabili co-mediatori în formatul „5 + 2”.
Ministerul de Externe al Transnistriei face un apel către MAEIE din Republica Moldova să abandoneze speculațiile de securitatelipsite de persepctivă și să se concentreze asupra îndeplinirii angajamentelor adoptate de Moldova în cadrul procesului de negociere care vizează îmbunătățirea condițiilor sociale și economice ale cetățenilor celor două state.

 

(versiunea originală)

В Министерстве иностранных дел Приднестровской Молдавской Республики внимательно ознакомились с текстом принятого сегодня заявления министров иностранных дел стран ОБСЕ относительно процесса приднестровского урегулирования в формате «5+2».

Внешнеполитическое ведомство констатирует, что ежегодное принятие резолюции c отдельными ритуальными компонентами не оказывает существенного влияния на продолжающийся переговорный процесс, поскольку документ не учитывает сложившуюся за 28 лет конфликта объективную реальность и не отражает позицию Приднестровья как равноправной стороны переговоров в международном формате «5+2», демонстрируя субъективное понимание параметров окончательного урегулирования конфликта.

Исходим из того, что нормализация отношений между Приднестровьем и Республикой Молдова должна базироваться на принципах равноправия, взаимного уважения, добрососедства, учета демократически выраженной воли народа Приднестровья, а также на положениях Устава ООН, Хельсинского Заключительного акта и Консультативного заключения Международного Суда ООН в отношении современных прецедентов признания новейших государств.

Обратили также внимание на контрпродуктивную попытку обусловить ритмичность работы переговорного процесса, включая заседания «Постоянного совещания…», прямой зависимостью от достижения конкретных результатов в двустороннем диалоге между Приднестровьем и Республикой Молдова. Считаем принципиально важным подчеркнуть субсидиарную ответственность всех международных участников за ситуацию в отношениях между ПМР и РМ, особенно в связи с позицией или конкретными действиями внешних участников, непосредственно влияющими на атмосферу и динамику диалога.

В Министерстве иностранных дел ПМР обратили отдельное внимание на провокационные тезисы вчерашнего выступления главы внешнеполитического ведомства Молдовы в Милане в отношении миротворческой операции на Днестре и вопросов безопасности в целом. Предпринятая атака на стабилизирующее российское миротворческое присутствие в Приднестровье противоречит достигнутым в переговорном процессе договоренностям, не имеет ничего общего с реальной заинтересованностью в сохранении мира и нормализации взаимоотношений между сторонами конфликта, а также дискредитирует одного из наиболее ответственных сопосредников в формате «5+2».

Внешнеполитическое ведомство Приднестровья призывает МИДЕИ РМ отказаться от бесперспективных спекуляций по вопросам безопасности и сосредоточить усилия на исполнении принятых Молдовой обязательств в рамках переговорного процесса, направленных на улучшение социально-экономических условий жизни граждан двух государств.

Sursa: http://www.mfa-pmr.org/