Alin Gvidiani: Exemple ale unor facilități de care beneficiază locuitorii din Zona de Securitate și din regiunea transnistreană și veteranii războiului de pe Nistru

Prezentul material reprezintă o ilustrare a unor înlesniri, măsuri de suport, mecanisme temporare și cheltuieli bugetare suportate de către autoritățile Republicii Moldova, cu specificarea cadrului normativ de referință, pentru a evidenția doar o parte din facilitățile oferite și care vin în întâmpinarea populației din raioanele de est ale țării și din localitățile afectate de conflict, în contextul promovării obiectivului guvernamental de reintegrare a țării și a onorării obligațiilor constituționale ale statului față de cetățenii de pe întreg teritoriul țării.

 

Salarizare, alocații sociale, asistență medicală:

– Conform prevederilor art.12 alin.(11) și (12) din Legea nr.270 din 23.11.2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar, personalul unităților bugetare din partea stângă a Nistrului, inclusiv din  municipiul Bender, orașul Dubăsari, satul Varnița din raionul Anenii Noi și din satele Copanca și Hagimus din raionul Căușeni, beneficiază de o majorare cu 4 clase de salarizare succesive la salariul de bază determinat prin lege, iar personalul care desfășoară activitate în cadrul delegației Republicii Moldova în Comisia Unificată de Control, pe perioada activității în cadrul delegației, beneficiază de o majorare la salariul de bază cu 2 clase de salarizare succesive;

– în temeiul prevederilor Legii nr.1591-XV din 26.12.2002 privind protecția socială suplimentară a unor beneficiari de pensii și a unor categorii de populație, beneficiarii de pensii stabilite în sistemul public național de pensii și care domiciliază în comunele Cocieri, Corjova, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă, Pârâta, Copanca, Fârlădeni, Varnița și Hagimus primesc alocații lunare pentru limita de vârstă în mărime de 550 de lei, iar femeile din aceleași localități cu vârsta cuprinsă între 55 de ani (60 de ani în cazul bărbaților) și vârsta standard de pensionare și care nu beneficiază de pensii stabilite de administraţia de la Tiraspol primesc alocații lunare în valoare de 550 de lei, achitată inclusiv angajaților din cele 8 instituții de învățământ cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană;

– pentru unele categorii de persoane domiciliate în localitățile enumerate mai sus se oferă lunar și alte categorii de alocații sociale de stat cum ar fi:

a) beneficiarilor de pensii de invaliditate de gradul I – 500 de lei, de gradul II – 375 de lei, de gradul III – 275 de lei;

b) beneficiarilor de pensii de urmaş – 550 de lei pentru fiecare urmaş;

c) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat din rândul persoanelor cu dizabilităţi, inclusiv din copilărie şi copiilor cu dizabilităţi cu vârsta de până la 18 ani, a căror dizabilități sunt severe – 550 de lei, accentuate – 375 de lei și medii – 275 de lei;

d) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat din rândul persoanelor vârstnice – 500 de lei;

e) beneficiarilor de alocaţii sociale de stat din rândul copiilor care au pierdut întreţinătorul – 550 de lei pentru fiecare copil, iar în cazul pierderii ambilor părinţi, cuantumul alocaţiei se dublează;

– prin Hotărârea Guvernului nr.906 din 24.09.2010 a fost stabilit mecanismul de documentare cu poliţe de asigurare obligatorie de asistenţă medicală a categoriilor de beneficiari a căror cheltuieli sunt acoperite din contul mijloacelor bugetului de stat (sunt enumerați în art.4 alin.(4) din Legea nr.1585-XIII din 27.02.1998, de ex.: minorii, elevii și studenții, gravidele, pensionarii, şomerii înregistraţi la agenţiile teritoriale pentru ocuparea forţei de muncă, mamele cu patru şi mai mulţi copii etc) și care sunt cetăţeni ai Republicii Moldova domiciliaţi în localităţile din stânga Nistrului, mun.Bender şi localităţile limitrofe acestora (lista acestora este enumerată în anexa nr.2 a Hotărârii Guvernului nr.792 din 08.07.2004), inclusiv satele din raionul Dubăsari și satele Chiţcani, Mereneşti, Zahorna, Cremenciug, Gâsca din raionul Căuşeni, cu specificarea teritoriilor de deservire (s.Varnița din raionul Anenii Noi – pentru municipiile Tiraspol și Bender și raionul Slobozia, s.Coșnița din raionul Dubăsari – pentru raioanele Dubăsari și Grigoriopol, or.Rezina – pentru raioanele Râbnița și Camenca);

– prin aprobarea Hotărârii Guvernului nr.767 din 25.07.2018 a fost instituit mecanismul de aprovizionare a dispensarelor și centrelor specializate din raioanele de est ale țării cu medicamente antituberculoase și antiretrovirale, precum și cu dispozitive de diagnostic a tuberculozei și a infecției HIV, prin intermediul subdiviziunilor de profil ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, urmare a încheierii contractelor de resort, cu achitarea integrală a costurilor articolelor achiziționate și a cheltuielilor de regie în volum de 5 % din costul mărfurilor ce vor fi utilizate în vederea asigurării condițiilor adecvate de păstrare a acestora.

 

Veterani de război:

– Anual, veteranii de război posesori de legitimațiile corespunzătoare, participanți la acțiunile de luptă pentru apărarea integrității și independenței Republicii Moldova beneficiază de ajutoare materiale unice și neimpozitate în valoare de 1000 de lei, precum și de control medical aprofundat și gratuit la centrul teritorial al medicilor de familie din raza de domiciliu, cu organizarea asistenței medicale primare și de recuperare;

– în lumina prevederilor Legii nr.121 din 03.05.2001 cu privire la protecția socială suplimentară a unor categorii de persoane care au apărat integritatea teritorială şi  independenţa Republicii Moldova s-au stabilit și alte alocații lunare de stat în mărime de:

a) 100 de lei – pentru militarii, rezerviștii chemaţi la concentrare, voluntarii şi colaboratorii organelor afacerilor interne, ai organelor securităţii de stat şi ai sistemului administrației penitenciare, incluşi în efectivul unităţilor militare şi al structurilor speciale aflate pe poziţiile de lupt, precum și pentru persoanele civile delegate în aceste unităţi pentru îndeplinirea unor misiuni speciale;

b) 500 de lei – unuia dintre părinţii participanţilor la acţiunile de luptă și căzuți la datorie, iar în cazul părinţilor aflaţi în divorţ, cuantumul stabilit, la cerere, se împarte între ei în părţi egale;

c) 700, 550 și respectiv 475 de lei pentru invalizii de gradul I, II și III din rândul militarilor, ofiţerilor de informaţii şi securitate, persoanelor din corpul de comandă şi din trupele organelor afacerilor interne şi din sistemul administrației penitenciare, a căror invaliditate a fost cauzată de rănire, contuzionare sau schilodire;

– art. 14 din Legea nr.190-XV din 08.05.2003 cu privire la veterani consacră multiple alte măsuri de protecție socială a veteranilor războiului de pe Nistru și a invalizilor de pe urma acestui conflict, cum ar fi:

a) călătorie gratuită cu toate mijloacele de transport urban de pasageri și auto în comun (cu excepţia taximetrelor), iar în localităţile săteşti – în limitele unităţii administrativ-teritoriale respective, precum şi cu transportul feroviar sau auto pe rutele suburbane;

b) facilităţi fiscale conform prevederilor Codului fiscal;

c) asistenţă medicală în conformitate cu volumul asistenţei medicale prevăzute în Programul unic al asigurării obligatorii de asistenţă medicală şi la asigurare cu medicamente specifice de bază a bolnavilor după stabilirea diagnosticului definitiv în caz de tuberculoză, boli psihice endogene, boli oncologice maligne, diabet zaharat şi insipid, miastenie, nanism hipofizat, fenilchetonurie, stare după transplant renal, SIDA, sifilis, alcoolism, narcomanie şi toxicomanie, conform programelor de stat prioritare;

d) bilete de tratament sanatorial gratuit o dată la trei ani în centrele de reabilitare ale Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale şi în alte instituţii de acest tip;

e) asigurare prioritară cu medicamente din loturile de ajutoare umanitare;

f) protezare ortopedică/asigurare cu articole protetico-ortopedice/ aparate auditive sau după caz asigurare gratuită cu proteze, cârje, ghete ortopedice, cărucioare, implanturi cardiace;

g) indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă;

h) plasare prioritară în instituţiile sociale, iar persoanele singure – deservire la domiciliu;

i) prioritate la beneficierea de servicii în instituţiile de deservire socială, de alimentaţie publică, în întreprinderile gospodăriei comunale, de exploatare a spaţiului locativ şi în transportul interurban;

j) concediu de odihnă în perioada convenabilă, precum şi la concediu suplimentar neplătit pe un termen de pînă la 2 săptămîni;

k) formare profesională şi reciclare gratuită în sistemul de stat prin intermediul oficiilor pentru utilizarea forţei de muncă de la locul de trai;

l) asigurarea accesului liber în centrele speciale de reabilitare sau în complexele sportive pentru practicarea diferitelor genuri de sport;

m) vizitarea gratuită a Muzeului Naţional de Arte Plastice, Muzeului Naţional de Istorie, Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală, Muzeului Armatei Naţionale;

n) prioritate la înscrierea în cooperativele de construcţie a locuinţelor, de construcţie şi exploatare a garajelor colective, a staţiilor de parcare şi deservire tehnică a mijloacelor de transport, în întovărăşirile pomilegumicole, la achiziţionarea materialelor pentru construcţia de locuinţe individuale şi căsuţe de vară;

o) prioritate la beneficierea de servicii de telefonie, inclusiv la instalarea telefonului cu o reducere a taxei de 20%, achitarea plăţilor de abonament telefonic şi pentru convorbiri locale cu o reducere de 50%;

p) indemnizaţie în caz de deces, în mărimea stabilită de Guvern;

r) asigurare prioritară cu spaţiu locativ în conformitate cu legislaţia în vigoare;

s) organizarea pentru persoanele decorate cu ,,Ordinul Republicii” şi Ordinul ,,Ştefan cel Mare” a funeraliilor gratuite, cu onoruri militare şi instalarea pietrelor funerare pe morminte, iar pentru ceilalţi participanţi la război – cu o reducere de 50% din costul funeraliilor;

t) reduceri de 50% la folosirea parcărilor auto, cu acordul proprietarilor acestora.

 

Educație:

Guvernul Republicii Moldova în permanență se preocupă de susținerea copiilor și tinerilor din raioanele de est ale țării și exemple în acest sens sunt multiple:

– anual pentru candidații-absolvenţi din regiune sunt prevăzute locuri cu finanţare bugetară în instituțiile de învățământ universitar de pe malul drept (la ciclul de studii superioare de licență), fiind alocate în 2013-373 locuri, 2014-483, 2015-462, 2016-407, 2017-282, 2018-283, 2019-262 locuri;

– posibilitatea absolvenților liceelor din localităţile de est ale ţării şi din mun. Bender care au studiat după programele de învăţământ aprobate de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, precum şi a absolvenţilor originari din regiunea transnistreană care au urmat studiile în liceele situate în perimetrul liniei administrative de lângă r. Nistru de a participa la concursul pentru cota de 15 la sută stabilită pentru admiterea în ciclul I – studii superioare de licență în universitățile de pe malul drept al Nistrului;

– în fiecare an pentru elevii din stânga Nistrului și din mun.Bender sunt oferite câte 100 de bilete gratuite în taberele de odihnă de pe malul drept, iar pentru elevii din instituţiile de învățământ general și care sunt subordonate Ministerului Educației, Culturii și Cercetării se achiziționează anual câte 300 de bilete gratuite, cu acoperirea cheltuielilor tur-retur până la destinație, dar şi asigurarea de servicii de odihnă și de întremare a sănătății în taberele de vară din țară;

– acordarea prin intermediul Programului activităților de reintegrare a țării în perioada 2011-2018 a unor ajutoare materiale unice în valoare de 4,8 mln de lei pentru buna desfășurare a activității celor 8 instituții cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană și dotarea acestora cu echipamentele necesare (2011 și 2012-câte 400 mii/anual sau 50 de mii/ per instituție, 2013, 2014, 2016, 2017- câte 600 mii/anual sau 75 de mii/ per instituție, 2015 și 2018-câte 800 de mii/anual sau 50 de mii/ per instituție;

– organizarea periodică a unor evenimente cultural-artistice și educative la Chișinău și în alte localități de pe malul drept al Nistrului cu invitarea elevilor și cadrelor didactice din cele 8 licee și gimnazii cu predare în grafia latină din regiunea transnistreană (spectacole, concerte, expoziții de carte, competiții educaționale etc.), precum și donarea unor materiale didactice și articole tehnico-materiale;

– facilitarea liberei circulații prin punctele de trecere de pe linia administrativă în baza carnetelor de elev, legitimațiilor de angajat, facturilor de procurare a unor bunuri, cu eliminarea regimului de notificare prealabilă a structurilor de facto de la Tiraspol, excluderea controalelor amănunțite și neprezentarea listelor detaliate;

– punerea în aplicare a mecanismului de apostilare a diplomelor de model neutru emise de către Universitatea ,,Taras Șevcenco” din or.Tiraspol (227 diplome neutre apostilate în perioada 28.03.2018-05.03.2019, dintre care: Italia-63, Bulgaria-33, SUA-25, Franța-15, Spania-12, Israel-12, Polonia-11, Austria-11, Slovenia-10 ș.a.).

 

Măsuri de suport pentru agenții economici și fermierii din raionul Dubăsari:

Dosarul proprietarilor de terenuri agricole din raionul Dubăsari, amplasate după traseul Camenca-Tiraspol și a căror acces este periodic îngrădit de către reprezentanții structurilor de facto transnistrene este mereu în vizorul autorităților constituționale care au întreprins mai multe acțiuni de sprijin și de soluționare a problemelor acestora:

– prin prevederile Legii nr.39-XVI din 02.03.2006 privind instituirea unor măsuri suplimentare de susţinere a activităţii de întreprinzător desfăşurate în localităţile din stânga Nistrului ale raionului Dubăsari au fost stipulate regimuri preferențiale ale activității antreprenoriale cu fixarea unor scutiri integrale la plata taxei pentru înregistrarea de stat a întreprinderii, precum şi pentru operarea modificărilor în actele de constituire, plata taxei pentru eliberarea şi reperfectarea licențelor pentru toate genurile de activităţi supuse licențierii și plata primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală;

– în raport cu deținătorii de terenuri agricole, prin același act legislativ nominalizat supra s-a statuat că până la înlăturarea consecințelor limitării la terenurile menţionate (condiția este ca accesul să fie limitat la cel puțin 50% din suprafața terenului deținut), li se stabilește un ajutor de șomaj (în cuantum 700 de lei, 2536 beneficiari în perioada 2013-2018, 89 de beneficiari în perioada 2013-2018) sau alocaţie pentru integrare sau reintegrare profesională (în cuantum 400 de lei), iar cheltuielile ocazionate de plata acestora se efectuează în limita alocațiilor prevăzute în acest sens și a transferurilor de la bugetul de stat la bugetul asigurărilor sociale de stat.

– compensarea parțială a unor pierderi suportate de către proprietarii terenurilor agricole, prin alocarea în perioada 2004-2018 din fondul de rezervă a Guvernului a 52,71 mln de lei, dar și reeșalonarea unor credite tehnice oferite la solicitarea unor întreprinderi agricole de la bugetul de stat în anii 2004-2009.

 

Alte alocații bugetare și compensații:

– În baza prevederilor Legii nr.1435-XV din 07.11.2002 locuitorii satelor (comunelor) Cocieri, Coşniţa, Doroţcaia, Molovata Nouă şi Pârâta din raionul Dubăsari şi satelor Copanca, Hagimus şi Fârlădeni din raionul Căuşeni, precum şi ai satului Varniţa din raionul Anenii Noi primesc compensații nominative în mărimea diferenţei dintre tarifele la energia electrică (nu mai mult de 60 kWh la un contor pe lună) şi la gazele naturale (nu mai mult de 300 metri cubi pe lună pentru o familie, în perioada de încălzire (5 luni) și 8 metri cubi pe lună pentru o familie, în restul anului (7 luni) aprobate de Agenţia Naţională pentru Reglementare în Energetică şi cele stabilite de administraţia de facto de la Tiraspol;

– implementarea începând cu anul 2011 a programelor activităților de reintegrare a țării cu finanțarea din bugetul de stat a proiectelor de dezvoltare social-economică a localităților din Zona de Securitate (în perioada 2011-2018 au fost implementate 11 programe, cu finanțarea a 355 de proiecte și alocarea sumei de 97 mln. de lei).

 

Facilități fiscal-vamale:

– Pct.1 din Hotărârea Guvernului nr.1001 din 19.09.2001 determină că mărfurile introduse în/scoase de pe teritoriul vamal al ţării de către agenţii economici din raioanele de est ale Republicii Moldova și care sunt înregistraţi la Agenția Servicii Publice se vor declara și se vor vămui în funcţie de regimul vamal solicitat, fără perceperea drepturilor de import şi a plăţii pentru poluarea mediului, cu condiţia rămânerii mărfurilor pe teritoriul necontrolat de către organele constituţionale;

– pct. 3 din Regulamentul privind transportarea mărfurilor prin posturile vamale interne de control, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.792 din 08.07.2004 stipulează că sunt scutite de plata impozitelor şi a taxelor (cu excepţia accizelor) la prezentarea actului în original al Camerei de Comerţ şi Industrie ce confirmă originea autohtonă, la trecerea prin posturile vamale interne de control a mărfurilor produse de persoanele juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, situaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi înregistraţi permanent la Agenția Servicii Publice, dar care nu au relaţii fiscale cu sistemul bugetar al ţării, livrate în adresa persoanelor juridice şi fizice, subiecţi ai activităţii de întreprinzător, situaţi pe teritoriul Republicii Moldova şi care au relaţii fiscale cu sistemul ei bugetar;

– pct.12 din același Regulament aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.792/2004 prevede că se efectuează fără impozitare transportarea prin posturile vamale interne de control a mărfurilor autohtone (cu excepţia celor supuse accizelor) primite în calitate de remunerare a muncii (în contul salariului) de către persoanele fizice locuitori ai satelor megieşe din partea dreaptă a Nistrului, cu condiţia prezentării certificatului de confirmare a remunerării respective de aceste întreprinderi, precum şi a achitării impozitului pe venit, a altor defalcări obligatorii.

– pct.4 și 9 din Hotărârea Guvernului nr.815 din 02.08.2005 stipulează că pentru agenții economici din regiunea transnistreană care desfășoară activități de trafic de mărfuri şi servicii ce constituie obiectul activităţii de comerţ exterior și care se pun la evidența Agenției Servicii Publice (peste 2500 de agenți economici sunt înregistrați în prezent) se eliberează licențe fără achitarea taxei, pe un termen de până la 6 luni, cu posibilitatea primirii unei noi licenţe la expirarea termenului de valabilitate a celei precedente, precum și se eliberează certificate de origine la export de forma ,,C”, ,,A”, ,,CT-1” şi ,,EUR.1” (de ex.: în perioada 2013-2018 au fost eliberate 24 389 de certificate de origine preferențiale ,,EUR.1”);

– prin Hotărârea Guvernului nr.960 din 07.11.2017 sunt prelungite la fiecare jumătate de an perioadele de scutire de drepturi de import sau export, fără aplicarea măsurilor de politică economică și a prohibițiilor în raport cu mărfurile vămuite de către agenții economici din regiune la punctul de trecere a frontierei de stat ,,Pervomaisk-Cuciurgan”, cu condiția rămânerii mărfurilor respective pe teritoriul necontrolat de către organele constituționale, iar prin Hotărârea Guvernului nr.1232 din 09.11.2016 de asemenea la fiecare 6 luni se prelungește termenul pentru introducerea produselor petroliere prin punctul de trecere a frontierei „Novosaviţcaia-Cuciurgan”, cu asigurarea posibilității vămuirii acestor produse la postul vamal „Bender 2” a căror destinație și uz sunt în raioanele de est ale țării.

 

Documentarea populației și autovehiculelor:

– Hotărârea Guvernului nr.210 din 24.03.2014 stipulează că pentru persoanele domiciliate în localitățile din stânga Nistrului și mun.Bender, la prima eliberare a buletinului de identitate al cetățeanului Republicii Moldova, inclusiv la preschimbarea, declararea pierderii sau furtul paşaportului de tip sovietic (modelul anului 1974) în cazul în care nu dispun de documentele necesare pentru eliberarea buletinului de identitate, actele de identitate din Sistemul național de pașapoarte se emit în mod gratuit;

– Legea nr.170 din 27.07.2018 și Hotărârea Guvernului nr.847 din 20.08.2018 au stabilit un mecanism provizoriu de documentare cu plăci și cu certificate de înmatriculare de model neutru a mijloacelor de transport din regiunea transnistreană, cu prezența autocolantului cu inscripția ,,MD” pe partea din spate a automobilului și a celorlalte documente de model național/ ale statului internațional recunoscut, astfel, oferindu-se posibilitatea participării acestora în traficul rutier internațional, cu respectarea cerințelor Convenției de la Viena asupra circulației rutiere din 08.11.1968;

– prin prevederile art.III al Legii nr.170/2018 s-a determinat permisiunea circulației pe drumurile publice naționale a autovehiculelor cu plăci de înmatriculare neutre sau cu plăci eliberate în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender în cazul conducătorilor de autovehicule care dețin permis de conducere al Republicii Moldova, emis în modul stabilit de legislația națională, și care domiciliază pe teritoriul Republicii Moldova, dacă autovehiculele sunt în proprietatea agenților economici din unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului și municipiul Bender, înregistrați la organul înregistrării de stat al Republicii Moldova, și dacă conducătorii de autovehicule sunt angajați ai acestora (în cazul persoanelor ce nu au domiciliu în localitățile din regiunea transnistreană și conduc autovehicule cu asemenea plăci se aplică sancțiunile contravenționale);

– conform art.333 alin.(4) și (5) din Codul contravențional al Republicii Moldova posesorii documentelor de călătorie care sunt domiciliați în localitățile din stânga Nistrului și mun.Bender, cetățenii străini și apatrizii aflați în regiune nu se sancționează cu amendă pentru încălcarea regulilor de şedere în Republica Moldova prin nepărăsirea teritoriului ţării la expirarea termenului de aflare sau de şedere acordat, precum și pentru nedeclararea la autoritățile competente, în termenul stabilit de legislaţie, a faptului intrării pe teritoriul Republicii Moldova pentru a fi luaţi în evidenţă, cu excepţia celor cărora le-a fost autorizată intrarea.

 

            Numărul străinilor documentați cu permise de ședere în regiunea transnistreană:

Anul

 

Total

реrmisе de

șеdеrе

eliberate

Permise de ședere permanentă Permise de ședere provizorie Din cifra totală de persoane documentate cu permise de ședere provizorie
la muncă investitori
2013 548 364 184 25 0
2014 3661 3286 375 30 3
2015 3455 2936 519 18 2
2016 3273 2561 712 21 3
2017 3158 2374 784 20 1
2018 2994 2148 846 3

0