Vitaly Ignatiev: Suntem pregătiți să lucrăm cu orice forțe politice care vor forma un guvern în Moldova / Мы готовы работать с любыми политическими силами, которые сформируют в Молдове правительство

Negociatorul-șef al părții transnistrene, domnul Vitaly Ignatiev, a avut amabilitatea de a răspunde câtorva întrebări referitoare la stadiul procesului de reglementare, agenda viitoare a Tiraspolului și modul în care recentele evoluții internaționale pot influența direcția negocierilor.

Publicăm interviul în limbile română și rusă.

Vitaly Ignatiev
Sursa: mfa-pmr.org

 

Pe timpul alegerilor parlamentare din Republica Moldova, am constatat o stagnare a procesului de reglementare. Care sunt așteptările Dvs. cu privire la orizontul de timp în care vor fi reluate negocierile în formatele „5+2” și „1+1”?

V.I.: Da, într-adevăr procesul de negociere se află într-un regim „stand by”. Întrevederile reprezentanților pe probleme politice ale părților nu au avut loc încă din luna octombrie a anului trecut, iar întâlnirea anterioară a „Conferinței Permanente…” în formatul „5 + 2” a avut loc cu aproape un an în urmă. În prezent, chiar și dialogul la nivelul grupurilor de experți (de lucru) arată o dinamică scăzută. De exemplu, în perioada ianuarie-martie 2018, la nivel de experți, au avut loc 19 ședințe, iar în aceeași perioadă a acestui an, doar 7.

Partea transnistreană în mod tradițional este pregătită pentru dialog. După cum se cunoaște, mandatul reprezentantului pe probleme politice în procesul de negocieri nu depinde de procedurile interne ale statului, în acest sens, nimic nu împiedică ca reprezentantul politic al părții moldovenești să lucreze activ la masa negocierilor. Cu toate acestea, ținem cont de specificul moldovenesc și așteptăm cât mai curând posibil finalizarea procesului de formare a guvernului în Moldova și reluarea ulterioară a procesului de negociere pe toate nivelurile.

Necesitatea de a continua un dialog intens este împărtășită de toți participanții internaționali ai formatului „5 + 2”. Nu aș dori să vorbim despre date specifice, deoarece în situația actuală este dificil să facem prognoze. Cu toate acestea, toți înțeleg că primul trimestru al Președinției Slovaciei la OSCE pe traseul reglementării moldo-transnistrene s-a încheiat fără rezultate tangibile.

 

Aveți preferințe cu privire la forțele politice de la Chișinău care vor furniza cadrele necesare procesului de reglementare? În funcție de alianța politică ce va guverna, vedeți posibilă stagnarea sau întreruperea procesului de reglementare?

V.I.: Transnistria mereu a adoptat o poziție transparentă și neschimbată cu privire la situația politicii interne din țara vecină. Suntem pregătiți să lucrăm cu orice forțe politice care vor forma un guvern în Moldova și vor putea lua decizii.

Considerăm că, indiferent de configurația guvernului, partea moldovenească ar trebui să abordeze în mod consecvent și responsabil implementarea acordurilor încheiate anterior și obligațiile asumate. Prezența voinței politice va asigura continuarea cu succes a procesului de negociere de către orice omolog moldovean. Ne bazăm pe o astfel de abordare, deoarece toți participanții formatului „5 + 2” sunt interesați de aceasta.

 

Care vor fi principalele teme pe agenda părții transnistrene, odată cu reluarea formatelor de negociere menționate mai sus?

V.I.: De lucru este mult.

Este necesar de evaluat stadiul actual al punerii în aplicare a tuturor acordurilor semnate în anii 2016-2018 și să se continue eforturile privind punerea în aplicare a acestora. Părțile nu și-au finalizat „tema de acasă” cu privire la implementarea tuturor prevederilor „Protocolului de la Berlin”, precum și a documentelor semnate la Viena și Roma. În primul rând este vorba despre soluționarea problemei cauzelor penale motivate politic și a telecomunicațiilor. Cu privire la alte acorduri, este nevoie de o analiză de fond a situației și de rezolvare a anumitor aspecte.

Cu părere de rău, în anul 2019, nu a fost posibilă evitarea tendinței negative, când pauzele în negocieri din cauza proceselor electorale din Moldova au provocat Chișinăul la acțiuni distrugătoare împotriva Transnistriei. În noul an, au apărut noi probleme în domeniul comunicării poștale: RM a început să rețină publicațiile periodice care urmau adresa din Transnistria, încălcând astfel accesul liber al publicului la mass-media. Este nevoie de o implicare comună rapidă pentru a preveni degradarea situației.

 

Apreciați că rezultatul alegerilor prezidențiale din Ucraina, poate avea consecințe asupra negocierii conflictului transnistrean?

V.I.: Pentru Transnistria este extrem de importantă stabilitatea în statele vecine. Ucraina, ca garant și co-mediator de termen lung, joacă un rol important în procesul de negociere și este, de asemenea, un important partener comercial și economic al Transnistriei. Ne bazăm pe stabilitatea statului ucrainean și pe posibilitatea de a continua lucrul în comun într-un mod pozitiv și reciproc avantajos.

 

Cum evaluați contribuția celorlalți actori internaționali în procesul de reglementare (OSCE, Federația Rusă, Uniunea Europeană)?

V.I.: Cu toate că, există anumite contradicții cu privire la anumite subiecte între participanții externi ai formatului „5 + 2”, participarea intermediarilor și a observatorilor este un factor important de stabilizare, care nu permite părților să intre în adâncurile contradicțiilor și sistematic „aliniază” cursul discuțiilor. Luând în considerare experiența internațională, mediatorii și observatorii pot genera în comun un impuls politic util pentru intensificarea negocierilor substanțiale și, de asemenea, au o contribuție importantă în sprijinul cu experți și metodologii în procesul de obținere a unor soluții practice.

Astfel că, partea transnistreană susține în mod invariabil activitatea ritmică și sistematică a „Conferinței Permanente…” ca o platformă care permite utilizarea în mod eficient a potențialului mediatorilor și observatorilor internaționali în procesul de negociere pentru  rezolvarea vechilor probleme sociale și economice cu care se confruntă cetățenii a două state: Moldova și Transnistria.

 

 

На время парламентских выборов в Республике Молдова мы констатировали стагнацию в переговорном процессе. Каковы Ваши ожидания относительно временного горизонта, в течение которого будут возобновлены переговоры в форматах «5+2» и «1+1»?

В.И.: Да, действительно переговорный процесс фактически находится в режиме «stand by». Встречи представителей по политическим вопросам сторон не проходят с октября прошлого года, а предыдущее заседание «Постоянного совещания…» в формате «5+2» состоялось почти год назад. Сегодня даже диалог на уровне экспертных (рабочих) групп показывает низкую динамику. К примеру, если с января по март 2018 года на уровне экспертов состоялось 19 встреч, то за аналогичный период этого года всего 7.

Приднестровская сторона традиционно готова к диалогу. Как известно, мандат представителя по политическим вопросам в переговорах не зависит от внутригосударственных процедур, и в этом смысле ничто не мешает молдавскому политпредставителю активно работать за столом переговоров. Тем не менее мы учитываем молдавскую специфику и ожидаем скорейшего завершения процесса формирования правительства в Молдове и последующего возобновления переговорного процесса на всех уровнях.

Необходимость продолжать интенсивный диалог разделяют все международные участники формата «5+2». Не хотелось бы говорить о конкретных сроках, поскольку делать прогнозы в нынешней ситуации затруднительно. Однако все понимают, что первый квартал Председательства Словакии в ОБСЕ на треке молдо-приднестровского урегулирования уже завершился без ощутимых результатов.

 

 

Есть ли у Вас предпочтения в отношении политических сил в Кишиневе, которые могут предоставить необходимую для переговорного процесса кадровую основу? В зависимости от политического альянса, который будет управлять страной, чего Вы ожидаете, стагнации или прерывания процесса урегулирования?

В.И.: Приднестровье всегда занимало прозрачную и неизменную позицию в отношении внутриполитической ситуации в соседней стране. Мы готовы работать с любыми политическими силами, которые сформируют в Молдове правительство и будут дееспособны в принятии решений.

Мы полагаем, что вне зависимости от правительственной конфигурации молдавская сторона должна последовательно и ответственно подходить к исполнению достигнутых ранее договоренностей и взятых на себя обязательств. Наличие политической воли обеспечит успешное продолжение переговорного процесса любым молдавским визави. Рассчитываем именно на такой подход, поскольку в нем заинтересованы все участники формата «5+2».

 

Какими для приднестровской стороны будут основные темы повестки дня при возобновлении упомянутых выше форматов переговоров?

В.И.: Работы много.

Необходимо оценить текущее состояние с реализацией всех договоренностей, подписанных в 2016-2018 годах, и продолжить работу по их исполнению. Стороны не завершили свое «домашнее задание» по реализации всех положений «Берлинского протокола», а также документов, подписанных в Вене и Риме. Прежде всего, речь идет о решении проблемы политически мотивированных уголовных дел и телекоммуникаций. По иным договоренностям также существует потребность в предметном анализе ситуации и доработке отдельных аспектов.

К сожалению, в 2019 году не удалось избежать негативной тенденции, когда паузы в переговорах из-за электоральных процессов в Молдове провоцировали Кишинев на деструктивные действия в отношении Приднестровья. В новом году появились новые проблемы в области почтовой связи: РМ начала задерживать периодические издания, которые следуют в адрес Приднестровья, нарушая тем самым свободный доступ населения к СМИ. Нужно скорей включаться в предметную совместную работу, чтобы не допустить деградации ситуации.

 

Считаете ли вы, что итоги президентских выборов в Украине могут иметь последствия для урегулирования приднестровского конфликта?

В.И.: Для Приднестровья крайне важна стабильность в соседних государствах. Украина как многолетний гарант и сопосредник играет важную роль в переговорном процессе, а также является важным торгово-экономическим партнером Приднестровья. Мы рассчитываем на стабильность в Украинском государстве и возможность продолжить совместную работу в позитивном и взаимовыгодном ключе.

 

Как вы оцениваете вклад других международных игроков в процесс урегулирования (ОБСЕ, Российская Федерация, Европейский Союз)?

В.И.: Несмотря на наличие противоречий по определенным темам между внешними участниками формата «5+2», участие посредников и наблюдателей является важным стабилизирующим фактором, не дает сторонам углубляться в тупики противоречий и систематически «выравнивает» русло дискуссии. Посредники и наблюдатели с учетом международного опыта способны сообща генерировать полезный политический импульс для активизации предметных переговоров, а также вносят важный вклад в экспертную и методологическую поддержку в процесс достижения практических решений.

Именно поэтому приднестровская сторона неизменно выступает за ритмичную и системную работу «Постоянного совещания…» как площадки, которая позволяет эффективно использовать потенциал международных посредников и наблюдателей в переговорном процессе для урегулирования застарелых социально-экономических проблем, с которыми сталкиваются граждане двух государств: Молдовы и Приднестровья.

 

Interviu realizat de Eugen Străuțiu